گرافيك صنعتی

 

 

 

 

چرا گرافيك صنعتی ؟

گرافيك خود يك تخصص است

و گرافيك صنعتی يك فوق تخصص

و ما مدعی داشتن اين فوق تخصص !

 

 

گرافيك صنعتی چيست ؟

گرافيک صنعتی همانگونه که از نامش پيداست هنری است در خدمت کالا و خدمات صنعتی و برای معرفی توانمنديها و نقاط قوت آن. تصوير سازیهای صنعتی ثابت و متحرک عمده ترين محصولات اين هنر میباشد.

گرافيک صنعتی هم بر روي کاغذ و مقوا و رسانه های مربوط به آن تجلی پيدا ميکند و هم در رسانه های الکترونيک نظير تلويزيون و کامپيوتر و اينترنت و CD.

در حقيقت اين گرافيک صنعتی است که تنها پل ارتباطی ميان کالا و خدمات صنعتی با مخاطبان و مشتريان میباشد.

در اين ميان گرافيست صنعتی کسی است که علاوه بر توانمندی و تسلط گرافيکی در زمينه صنعت نيز مطلع و چه بسا صاحب نظر میباشد. اين خصوصيت نه يک خصوصيت ترجيحی بلکه خصيصه ای الزامی میباشد. تصور کنيد که برای ساخت يک انيميشن کامپيوتری از يک ساختمان چقدر دشوار است که ابتدا به گرافيست فاقد اطلاعات صنعتی ياد داد که نقشه های ساختمانی را خوانده و تفاوتهای پلان و نما و برش و نمادها و سمبلهای مربوطه را از هم تشخيص دهد!

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

صفحه اصلی