اخبار و رويدادها مقالات طراحان صنعتی آلبوم طرح و راندو   كتاب و نشريات شركت ها و موسسات دانشگاهها و موسسات آموزشی

وب سايت ها وبلاگ سيستم و ابزارها مسابقات طراحی صنعتی ارسال مطلب نيازمنديها

 

A    
 

ARAD, RON

     
B    
  Binswanger, C. (Swiss team of Herzog & de Meuron)
     
C    
 

COLANI, LUIGI

     
D    
 

DE CARLO, Giancarlo

 

De Lucchi, Michele

 

De’ Silva, Walter

 

Dohner, Donald R.

  De Meuron, P. (Swiss team of Herzog & de Meuron)
     
G    
 

Gropius, Walter Adolph

  Gugger, H. (Swiss team of Herzog & de Meuron)
     
H    
 

HERZOG, J. (Swiss team of Herzog & de Meuron)

     
J    
 

JACOBSEN, Arne Emil

     
K    
 

Kahn, Louis

 

KOOLHAAS, Rem

     
L    
 

LE CORBUSIER

 

Loewy, Raymond

 

LOVEGROVE

     
M    
 

MARI

 

MAURER

 

MENDINI

 

Moholy Nagy, Laszlo

 

MOLLINO

 

MORRISON

 

MUNARI, Bruno

     
N    
 

Nelson, George

 

NERVI

 

NEWSON

 

NOUVEL

     
P    
 

PERRIAND

 

PONTI

     
S    
 

SAPPER

 

SCARPA

 

Sinel, Joseph (Jo) Claude

 

SOTTSASS

 

STARCK, Phillipe

     
T    
 

TERRAGNI

     
V    
 

Van der Rohe, Ludwig Mies

     
W    
 

Wallace, David

 

Wright, Frank Lloyd

     
Z    
 

ZANUSO

     
   

پيتر بيرنس

   

هانس مهير

   

هنري دريفوس

   

والتر داروين تيگ