اخبار و رويدادها مقالات طراحان صنعتی آلبوم طرح و راندو   كتاب و نشريات شركت ها و موسسات دانشگاهها و موسسات آموزشی

وب سايت ها وبلاگ سيستم و ابزارها مسابقات طراحی صنعتی ارسال مطلب نيازمنديها

نام موسسه

كشور

توضيحات

وب سايت

سازمان توسعه طراحي صنعتي ژاپن

ژاپن

 

http://www.jidpo.or.jp/index_e.html