معرفی شرکت برآیند

     

 

 

 

اعضای اصلی شرکت برآیند :

 

مهندس سيد مهدی مرتضوی :

رئيس هيات مديره و مدير عامل (مهندس طراح صنعتی)

info@barayand.ir

09163186098

مهندس عاطفه تبريزی نمينی :

مدير تحقيقات و برنامه ريزی (مهندس طراحی صنعتی)