انواع فرمتهای اطلاعاتی

قابل استفاده در سرويسهای برآيند عبارتند از :

 

متن و نوشتار

توضيحات و تعاريف مربوط به اهداف، تاريخچه، معرفی، عملکرد، شرايط بکارگيری، خصوصيات و کليات و جزييات پروژه

 

 

جدول، نمودار و چارت

جدول مشخصات و توضيحات فنی، نمودارها و چارتهای مقايسه ای و تطبيقی و توضيحی پروژه

 

 

عکس و تصوير

انواع عکس و تصوير از وضعيتهای مختلف طراحی و توليد و عملکرد و ... پروژه

 

 

مدلهای 3 بعدی کامپيوتری

مدلهای 3 بعدی کامپيوتری با قابليت مانورهای توجيهي و توضيحی بسيار قوی از قبيل دوران، دمونتاژ، برش خورده، ديواره شفاف و ... پروژه

 

 

اسلايدهای کامپيوتری

بر پايه مدل کامپيوتری ـ رندرينگ

اسلايدهای كامپيوتری از وضعيتهای مختلف طراحی و توليد و عملکرد و ... پروژه

 

 

فيلم

(فيلمهای ويدئويی از وضعيتهای مختلف طراحی و توليد و عملکرد و ... پروژه)

 

 

انيميشن

(بر پايه مدل کامپيوتری)

(انواع انيميشن کامپيوتری از وضعيتهای مختلف مونتاژ و دمونتاژ و عملکرد برش خورده و  ديواره شفاف پروژه)

 

 

پانوراما

(چشم انداز 360 درجه)

(چشم انداز 360 درجه اي محيطی و محاطی از پروژه برای فراهم نمودن امکان دوران دوربين يا دوران پروژه بر اساس عکسهای واقعي و يا مدل بازسازی شده کامپيوتری)

 

 

مدل های واقعيت مجازی يا VRML

Virtual Reality Modeling Language

يک مدل کامپيوتری 3 بعدی با جزييات دلخواه و انواع کنترلهای جابجايی و زوم و دوران و دوربينهای قابل تعريف

 

 

صدا و گفتار

(صدا و گفتار توضيحی در خصوص ويژگيهای مختلف پروژه)